All my cats are tested for GM2 - N/N and HK - N/N                                                                                   rimeburg@poczta.onet.pl